Khai thác gỗ tự nhiên từ những khu rừng được cho phép lấy gỗ